در چند دهه اخیر، نرم‌افزارهای متعدّدی برای شبیه‌سازی فرایندهای شیمیایی نوشته شده‌اند که از بین آن‌ها این نرم‌افزارها در ایران شناخته شده تر هستند:

Ansys-Fluent, Comsol حل عددی هیدرودینامیک فرایندهای شیمیایی همراه با در نظر گرفتن انتقال جرم و انتقال حرارت این دسته از نرم‌افزارها به عنوان نرم‌افزارهای دینامیک سیالات محاسباتی (Computational Fluid Dynamics) یا CFD شناخته می‌شوند.

aspen plus : برای شبیه‌سازی و طرّاحی فرایند

aspen bjac : برای شبیه‌سازی و طرّاحی مبدل

aspen HTFS : برای طرّاحی مبدل

aspen polymer : برای شبیه‌سازی واکنش‌های پلیمری

aspen adsim : برای شبیه‌سازی جذب سطحی

aspen dynamic : برای شبیه‌سازی فرایندهای پویا (دینامیک)

aspen icarus : برای برآورد اقتصادی فرایندهای شیمیایی

aspen hysys : برای شبیه‌سازی فرایندهای پایا

hysys dynamic : برای شبیه‌سازی فرایندهای پویا

pipesys : برای شبیه‌سازی خطوط لوله

chemcad : برای شبیه‌سازی فرایندهای شیمیایی