نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ریاست دانشکده

ریاست دانشکده


ریاست دانشکده

نام: طاهره                               

نام خانوادگی: اسدی

گروه آموزشی:دانشکده/بخش: مهندسی شیمی

مرتبه علمی: استادیار                                        

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری    

تلفن: 41522078

آدرس الکترونیکی: