نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چارت درسی

چارت درسی


ردیف

نوع درس

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

همنیاز

1

عمومی

2211138

فارسی

3

 

 

2

معارف

1111135

اندیشه (1)

2

 

 

3

معارف

1111002

اندیشه(2)

2

2

 

4

معارف

1111005

آشنایی با قانون 

2

*

 

5

معارف

1111008

تفسیر موضوعی

2

 

 

6

عمومی

1111152

زبان خارجه

3

 

 

7

معارف

1111081

اخلاق اسلامی

2

 

 

8

عمومی

2211009

تربیت بدنی (1)

1

 

 

9

عمومی

3311295

ورزش (1)

1

8

 

10

معارف

3311269

تنظیم خانواده

2

 

 

11

معارف

1111131

انقلاب اسلامی

2

*

 

12

معارف

1111006

تاریخ اسلام   

2

 

 

 

 

1111295

دفاع مقدس   ›

2

*

 

 

 

1111011

مهارتهای زندگی ›

2

*

 

14

پایه

4411146

ریاضی 1

3

 

 

15

پایه

4411141

ریاضی 2

3

14

 

16

پایه

4411142

معادلات

3

 

15

17

پایه

3311228

ریاضی مهندسی

3

15 و 16

18

پایه

4411207

محاسبات عددی

2

16 و 32

19

پایه

4411381

فیزیک 1

3

 

 

20

پایه

4411383

آز فیزیک 1

1

 

19

21

پایه

4411382

فیزیک 2

3

19

16

22

پایه

4411384

آز فیزیک 2

1

 

21

23

پایه

3311211

شیمی عمومی

3

 

 

24

پایه

3311210

آز شیمی عمومی

1

23

 

25

پایه

3311200

شیمی آلی

3

23

 

26

پایه

3311208

آز شیمی آلی

1

25

 

27

پایه

3311226

شیمی تجزیه

3

23

 

28

پایه

3311244

آز شیمی تجزیه

1

 

27

29

پایه

3311204

کارگاه عمومی

1

 

 

30

پایه

3311255

نقشه کشی ص.

2

 

 

31

پایه

3311207

استاتیک و م.

3

19

 

32

پایه

5512133

برنامه نویسی ک.

3

 

 

33

پایه

3311276

علوم زیستی

2

 

 

34

پایه

3311206

کارگاه نرم افزار 1

1

32

18

35

اصلی

3311214

موازنه

4

 

36

36

اصلی

3311215

ترمودینامیک 1

3

 

16

37

اصلی

3311237

ترمودینامیک 2

3

36

 

38

اصلی

3311216

شیمی فیزیک

3

37

 

39

اصلی

3311241

آز شیمی فیزیک

1

38

 

40

اصلی

3311217

مکانیک سیالات 1

3

35

17

41

اصلی

3311219

مکانیک سیالات 2

2

40

 

42

اصلی

3311220

آز سیالات

1

40

 

43

اصلی

3311221

انتقال حرارت 1

3

40

 

44

اصلی

3311222

انتقال حرارت 2

3

43

 

45

اصلی

3311218

آز انتقال حرارت

1

 

44

46

اصلی

3311225

انتقال جرم

3

43

43

47

اصلی

3311239

عملیات واحد 1

3

46

 

 

 

 

 

 

 

 

48

اصلی

3311248

عملیات واحد 2

3

47

 

49

اصلی

3311227

آز عملیات واحد

1

47

 

50

اصلی

3311232

کنترل فرایندها

3

47

 

51

اصلی

3311264

آز کنترل فرایند

1

50

 

52

اصلی

3311238

راکتور

4

46  و 37

53

اصلی

3311240

کاربرد ریاضیات

3

46 و 18

54

اصلی

3311250

اقتصاد و طرح

3

55

48و52

55

اصلی

3311253

کارگاه نرم افزار 2

1

47و32و18

56

اصلی

3311263

پروژه

3

50

 

57

اصلی

3311247

کارآموزی ß

-

52 و 47

58

اختیاری

3311213

آشنایی با م.ش.

2

¦¦

59

اختیاری

3311260

نفت

3

40

 

60

اختیاری

3311270

گاز

3

59

 

61

اختیاری

3311271

پتروشیمی

3

 

52

62

اختیاری

3311275

طراحی دستگاهها

3

46

 

63

اختیاری

3311273

غشا

2

46

 

64

اختیاری

3311274

خوردگی

3

 

38

65

اختیاری

3311261

مبانی شیمی پلیمر

3

25

 

66

اختیاری

3311231

صنایع معدنی

2

27

 

67

اختیاری

3311233

آز شیمی عمومی2

1

24

 

68

اختیاری

3311259

زبان تخصصی˜

2

6

44

70

اختیاری

3311256

محیط زیست

3

23

 

71

اختیاری

3311268

تصفیه آبهای ص.

3

40

 

72

ختیاری

3311266

نانوفناوری

3

 

40

 

¢  اخذ تنها یکی از دروس " انقلاب اسلامی" و یا "آشنایی با قانون" ضروری است.

› دروس " دفاع مقدس" و "مهارت های زندگی دانشجویی" جزو واحدها محسوب نمی شود. اما در معدل دانشجو موثر است.

ß درس کارآموزی تنها در نیمسال تابستان (پس از گذراندن حداقل 90 واحد) قابل اخذ می باشد. دانشجو تنها می تواند واحد "پروژه" را به همراه کارآموزی انتخاب نماید.

 ¦¦ گذراندن 19 واحد از بین دروس اختیاری ارائه شده، الزامی است.

˜ انتخاب درس " زبان تخصصی مهندسی شیمی" الزامی است.