ریاست دانشکده

2 259x300 - ریاست دانشکده

دکتر حسین یاراحمدی

استادیار گروه آموزشی مهندسی شیمی

hyarahmadi@sirjantech.ac.ir

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۷۸

 

 

کارشناس بخش:

سیما معصومی

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۸۲