اعضای هیات علمی و اساتید

تصویر نام و نام خانوادگی مرتبه علمی مدرک تحصیلی ایمیل
بهادر ابول پور بهادر ابول پور استادیار دکتری مهندسی شیمی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
bahadorabolpor1364@gmail.com
طاهره اسدی طاهره اسدی استادیار دکتری مهندسی شیمی
دانشگاه صنعتی اصفهان
t.asadi@sirjantech.ac.ir
محمد پور غریب شاهی محمد پور غریب شاهی استادیار دکتری مهندسی شیمی
دانشگاه علم و صنعت ایران
moham4351@gmail.com
زهرا فهیمه السادات مرتضوی زهرا فهیمه السادات مرتضوی استادیار دکتری مهندسی شیمی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
z.mortazavi@sirjantech.ac.ir
بتول مکی آبادی بتول مکی آبادی دانشیار دکتری مهندسی شیمی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
bmakiabadi@yahoo.com
حسین یار احمدی حسین یار احمدی استادیار دکتری مهندسی شیمی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
hyarahmadi@sirjantech.ac.ir