اعضای هیات علمی و اساتید

تصویر نام و نام خانوادگی مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی ایمیل
بهادر ابول پور بهادر ابول پور استادیار دکتری
مهندسی شیمی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
bahadorabolpor1364@gmail.com
طاهره اسدی طاهره اسدی استادیار دکتری
مهندسی شیمی
صنعتی اصفهان
t.asadi@sirjantech.ac.ir
زینب پور امینی پیرجل زینب پور امینی پیرجل استادیار دکتری

zeinabpouramini@gmail.com
محمد پور غریب شاهی محمد پور غریب شاهی استادیار دکتری
مهندسی مواد و متالوژی
دانشگاه علم و صنعت ایران
moham4351@gmail.com
مصطفی رحمان زاده مصطفی رحمان زاده استادیار دکتری

Rahmanzadeh.mostafa@gmail.com
زهرا فهیمه السادات مرتضوی زهرا فهیمه السادات مرتضوی استادیار دکتری
شیمی آلی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
z.mortazavi@sirjantech.ac.ir
بتول مکی آبادی بتول مکی آبادی دانشیار دکتری
شیمی فیزیک
سیستان و بلوچستان
bmakiabadi@yahoo.com
مه جبین نجمی نوری مه جبین نجمی نوری استادیار دکتری

m.najminoori@gmail.com
حسین یار احمدی حسین یار احمدی استادیار دکتری
شیمی
سیستان و بلوچستان
hyarahmadi@sirjantech.ac.ir